Members


[Principal][Teachers] [Doctors][Masters] [Graduated]

Team Leader


Zhang Ling-Professor, Doctoral Tutor

Principal


Zhang Yanping-Doctor, Professor, Doctoral Tutor

Teachers


Zhang Yanping-Doctor, Professor, Doctoral Tutor
Zhao shu-Doctor, Professor, Doctoral Tutor
Zhang Yiwen-Doctor, Associate Professor
Duan Zhen-Doctor, Lecturer
Du Xiuquan-Doctor, Associate Professor
Chen Xi-Doctoral student, Lecturer
Chen Jie-Doctor, Associate Professor
Qian Fulan-Doctor, Lecturer
Yan Yuanting --Doctor, Lecturer

Doctoral Student


(According to the grade ranked)
Zhang Yuan -2010
Xu Chenchu -2014
Chen Xi -2015
Cao Qing -2015

Postgraduate


(According to the grade ranked)
Zhao Qingai -2013
Liu Guotao -2014
Wei Huazhen -2014
Wu Jintao -2014
Zhao Hui -2014
Ai Xiaofei -2015
Cui Guangming -2015
Fang Liandi -2015
Hu Changlin -2015
Liu Zhenjie -2015
Min Xing -2015
Qiao Jiaqi -2015
Sun Shiwei -2015
Wang Xin -2015
Xiang Tao -2015
Yu Chengjin -2015
Yue Ruxia -2015
Wu Zengbao -2016
Chen Jun -2016
Tan Shicheng -2016
Yang Qiang -2016
Yao Yu -2016
Zhang Dong -2016
Zhang Weiwei -2016
Zhao Huanjing -2016